1 LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio _______ a partir de agora Sitio web está rexistrado a nome de Natalia Lago Bravo con domicilio social en Barrio Estrada-Randufe, nº 26, 36713 – Randufe (Santa María) (Pontevedra); empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Tomo, na sección, Folio, Folla, inscrición primeira, provista de CIF ES35565474E, a partir de agora O TITULAR

2 CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS

O acceso e/ou uso do Sitio Web afadadoaloia.com atribúe ao usuario a condición de usuario, aceptando, a partir dese momento, íntegramente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen. , modificar ou substituír as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio Web.

II.- USO DA WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibida a utilización da Web con fins ilegais ou lesivos contra O PROPIETARIO ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízos ou impedir o normal funcionamento do Sitio Web.

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido:

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso deste.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera “hipervínculo” entre unha páxina web e o Sitio Web estará suxeito ás seguintes condicións:

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionarse por:

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos servizos é indefinida. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Natalia Lago Bravo e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as dúbidas que poidan xurdir ou as accións que se deriven da prestación do servizo da Web. e os seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, Natalia Lago Bravo e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Randufe (Santa María).

3 TERMINACIÓN DAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial no prazo máximo dun mes desde a comunicación da súa vontade mediante correo electrónico dirixido a natalialagobravo@hotmail.com ;

×
Skip to content